Nyhetsbrev og artikler

Vi ønsker å lage artikler som er praktisk relevante for brukeren. Vi tar derfor imot innspill på praktisk relevante emner som vi kan omtale. De som melder seg på NYHETSBREV vil få tilsendt nye og relevante artikler etter hvert som de utarbeides.

Sluttoppgjør etter NS 8407/NS 8417

Publisert av: ingvildnordhaug

NS 8407 har de samme regler for sluttoppgjør som NS 8405. Det er også de samme regler for å måtte ta ut forliksklage eller stevning innen 8 måneder fra overtagelse som i NS 8405. Noen sluttoppgjør går fortsatt etter den gamle standarden – NS 3431/NS 3406. Her er fristen til å ta ut forliksklage eller stevning 6 måneder fra oppdragsgiver skriftlig avviste kravet om tillegg. Oppdragsgiver må imidlertid påberope seg oversittelse av fristen for å få medhold i avvisningen.

Sluttoppgjør etter NS 8406/NS 8416

Publisert av: ingvildnordhaug

Selv om NS 8406 har mindre strenge krav til varsling av tilleggskrav enn NS 8405 og NS 8407, er reglene om sluttoppgjør like strenge som for de andre kontraktene. Fortsatt må omtvistede krav gjentas av entreprenøren i sluttoppgjøret for ikke å gå tapt, og oppdragsgiver må gjenta sine tidligere fremførte innsigelser til tilleggskrav. Denne kontrakten har imidlertid ikke den korte fristen til å ta rettslige skritt som følger av NS 8405 og NS 8407

Sluttoppgjør etter NS 8405/NS 8415

Publisert av: ingvildnordhaug

Det er strenge krav til prosedyrer ved sluttoppgjør. Både entreprenør og oppdragsgiver må kjenne til fristen til å sende sluttoppgjør, fristen til å sende innsigelse til sluttoppgjør. Feil her medfører tap av rettigheter. For sent fremmede motkrav kan avvises. Oversittes fristen til å ta ut forliksklage eller stevning innen 8 måneder fra overtagelse er alle tilleggskrav tapt.

Sluttoppgjør med forbruker

Publisert av: ingvildnordhaug

Byggmesteren/håndverkeren er vel kjent med at forbrukeren har en del ufravikelige rettigheter, men er ikke like fortrolig med at byggmesteren/håndverkeren også har en del rettigheter til sin fordel. Det er viktig å kjenne lovens bestemmelser når arbeidet er avsluttet og arbeidene skal sluttfaktureres. Stikkord er overtagelse, sluttoppstilling, purring, for sen protest på faktura, inkasso, forliksklage m.m. Klager på faktura når det har gått mer inn 1 måned fra den er mottatt kan normalt avvises som for sent klaget.

Konsulenten erstatningsansvarlig for ikke å ha foretatt en aktsom gjennomgang og holdt oppdragsgiver orientert om kostnadsutviklingen

Publisert av: ingvildnordhaug

Borgarting lagmannsrett avsa 26. juni 2013 en dom hvor prosjekt- og byggeleder ble dømt til å betale erstatning til sin oppdragsgiver for mangelfull oppfølging overfor oppdragsgiver og mangelfull kontroll av økonomien i prosjektet.
Den manglende oppfølging medførte at oppdragsgiver ble fratatt muligheten til å iverksette kostnadsbesparende tiltak. Kostnadsbesparende tiltak som derved ikke var muliggjort ble vurdert til kr. 700.000. Det ble ikke funnet grunnlag for fradrag ut fra en «berikelsesbetraktning».

Utvidet plikt til Bankgaranti for oppføring av bolig

Publisert av: Helge A. Tryti

For kontrakter på bygging av boliger signert etter 1. juli 2011 er plikten til å stille bankgaranti utvidet til 10 % garanti fram til overtagelse – eventuelt 3 % om utbygger eier tomten selv. Etter overtagelse er plikten 5 % bankgaranti i 5 år. Selger utbyggeren boligen først etter at boligen er ferdig er det ingen krav om bankgaranti. Utbyggeren må sørge for at hans underentreprenører stiller tilsvarende bankgarantier.

Generell innføring i Norsk entrepriserett

Publisert av: Helge A. Tryti

Det er grunnleggende å forstå de kontrakter man signerer på for å unngå unødvendige misforståelser og tap med økonomiske konsekvenser. Misforståelser og manglende kunnskap gir unødvendige tvister og gir aktørene unødvendige og uventede tap. Ved å skaffe seg et minimum av kunnskap om de enkelte kontrakter kan mange feil unngås selv med begrenset innsats.