Sluttoppgjør etter NS 8405/NS 8415

Publisert av: ingvildnordhaug

1. Forskjellen på NS 8405 og NS 8415

NS 8405 er kontrakt om utførelse etter oppdragsgivers beskrivelse/prosjektering. Entreprenøren skal ikke prosjektere løsninger eller gjennomføre andre løsninger enn de som er beskrevet med mindre oppdragsgiver har beskrevet endringen eller endringen er bestilt.

NS 8415 er kontrakten som skal brukes mellom hovedentreprenøren og dennes underentreprenør. Den er svært like NS 8405, men har noen mindre avvik som gjelder overtagelse, retten til å overta deler av underentreprenørens arbeider m.v., men reglene om sluttoppgjør i de to kontraktene er like og har samme henvisninger.

2. Fristen til å sende sluttoppgjør

Fristen til å sende sluttoppgjør er 2 måneder fra overtagelse.

Oversitter entreprenøren denne fristen, kan oppdragsgiver kreve å motta sluttoppgjøret innen 14 dager fra kravet om å motta sluttoppgjør er mottatt.

Så lenge entreprenøren ikke oversitter denne tilleggsfristen på 14 dager, har det ingen rettslig konsekvens at sluttoppgjøret kommer senere enn tomåneders-fristen. Oversitter imidlertid entreprenøren tilleggsfristen, er det oppdragsgiver som har rett til å utarbeide sluttoppgjøret etter sin oppfatning. Da kan entreprenøren bli påført store tap.

3. Hensikten med sluttoppgjør

Reglene om sluttoppgjør er for å få en oversikt over entreprenørens endelig krav for et avsluttet byggeprosjekt og oppdragsgivers endelig innsigelser og eventuelle motkrav.

Når sluttfaktura er sendt og innsigelser mottatt er også den eventuelle uenighet også definert med endelig virkning. Kommer en av partene med tilleggskrav etter dette tidspunkt, skal slike tilleggskrav avvises på formelt grunnlag (preludert).

4. Formelle krav til sluttoppfakturaen (NS 8405/NS 8415 pkt. 33.1)

Sluttfakturaen skal inneholde begrepet «Sluttfaktura» eller skal fremstå som det endelige kravet fra entreprenøren. Entreprenøren har rett til å ta konkrete forbehold – for eksempel fordi han ikke har mottatt sluttfaktura fra en av sine underentreprenører – men det kan ikke gyldig ta generelt forbehold om tillegg i sluttoppstillingen.

Det skal fremsendes en sluttoppstilling som viser kontraktssum, alle fakturerte krav enten de er betalt eller ubetalt, rest å fakturere inklusive innestående og omtvistede krav som fortsatt fastholdes.

Det forutsettes at entreprenøren ved utarbeidelse av sluttoppstillingen på nytt vurderer sine tidligere fremmede tilleggskrav som oppdragsgiver ikke har villet akseptere. Dersom han etter en fornyet vurdering fastholder sitt tilleggskrav, må det klart fremgå av sluttoppstillingen. Gjentas ikke det omtvistede tilleggskravet i sluttoppstillingen har oppdragsgiver rett til å anse tilleggskravet som vurdert på nytt og frafalt.

Sammen med sluttoppstillingen skal det foreligge en faktura. Sluttoppstilling uten vedlagt sluttfaktura oppfyller ikke kravene som følge av standarden.

5. Oppdragsgivers frist til å komme med innsigelser (NS 8405/NS 8415 pkt. 33.2)

Oppdragsgivers frist til å komme med sine merknader er to måneder fra sluttoppstilling med sluttfaktura er mottatt – ikke fra den er datert eller sendt. Derfor sendes ofte sluttoppstillingen med kopi av sluttfakturaen ofte også på e-post samtidig som den sendes pr. ordinær post.

Oppdragsgiver må sørge for at entreprenøren har mottatt innsigelsene innen fristen. Her må det fremgå hvilke poster som det eventuelt protesteres på. Poster som det ikke protesteres på er å anse som akseptert. Det er tilstrekkelig å henvise til tidligere protester. Senere protester – for eksempel på medgåtte mengde – skal avvises som prekludert fordi det er mottatt for sent.

På samme måte som entreprenøren må gjenta et omtvistet tilleggskrav for at det ikke skal anses som frafalt, må oppdragsgiver gjenta at han fastholder på sin tidligere protest. Gjentas ikke protesten skal entreprenøren anse at oppdragsgiver etter nærmere vurdering har valgt å frafalle sin tidligere protest. Entreprenøren må være tydelig på at han anser en tidligere protest mot et fakturert tillegg som frafalt i eventuelt senere drøftelser.

6. Purring, inkasso, frist for å fremme for forliksrådet/tingretten

Det er viktig for entreprenøren å ha klare og tydelig rutiner på oppfølging av ikke betalte sluttfakturaer.

Det er kontraktsbrudd og en alvorlig overtredelse av den kontrakten partene har signert på om oppdragsgiver tilbakeholder den delen av sluttoppstillingen som ikke er protestert på i innsigelse til sluttoppgjør.

Innsigelser skal være konkrete og spesifisert pr. post med et beløp. Det er ikke tilstrekkelig med en rundsum.

Omtvistede krav som fremkommer av innsigelse til sluttoppgjør kan aldri sendes til inkasso. De er pr. definisjon omtvistet og inkasso av omtvistede krav er i seg selv i strid med inkassoforskriften uavhengig av om innsigelsene er berettiget eller ikke.

Samtidig har entreprenøren en frist på 8 måneder fra overtagelse til å ta ut forliksklage eller ta ut stevning. Oversitter entreprenøren denne 8-måneders fristen har entreprenøren mistet retten til å kreve betalt sine omtvistede tilleggskrav. Det kan være omtvistede tilleggsarbeider, ekstra vinterkostnader, forlenget rigg eller annet.

Fristen på 8 måneder går fort – det har normalt allerede gått 4 måneder fra overtagelse før det er klart hva partene er uenige om.

Dernest er det vanlig at partene gjør noen forsøk på å finne en felles enighet før man kontakter advokat. Da går det fort to-tre nye måneder. Da har entreprenøren hastverk med å få kontaktet en advokat og at han får utarbeidet en forliksklage eller stevning innen fristen.

Det er svært lite hyggelig for entreprenøren å ha mistet alle sine krav på tillegg med fordi han har brukt for lang tid på å få diskutere med oppdragsgiver for å finne en enighet.

 
Oslo. 15. juli 2013
Codex Advokat Oslo AS