Konsulenten erstatningsansvarlig for ikke å ha foretatt en aktsom gjennomgang og holdt oppdragsgiver orientert om kostnadsutviklingen

Publisert av: ingvildnordhaug

1. Sakens bakgrunn

En byggherre (forbruker) besluttet i 2007 å foreta en generell innvendig og utvendig oppgradering/rehabilitering av sin eiendom med grunnflate på 388 kvm i to etasjer samt kjeller.

Forbrukeren engasjerte et prosjekt- og byggefirma (konsulenten) som skulle yte prosjektadministrativ bistand i anledning ombyggingen av eiendommen. Det oppstod tvist mellom byggherren og konsulenten på grunn av at kostnadene ble vesentlig høyere enn det oppdragsgiver hadde satt som ramme.

Kostnadsrammen ved på prosjektet var i 2007/2008 var satt til kr. 32,7 millioner.

Våren 2008 ble det satt i verk kostnadsbesparende tiltak slik at ny kostnadsramme for prosjektet ble satt kr. 29,7 millioner. Basert på dette ble det april 2008 inngått entreprisekontrakt etter NS 3430 hvor arbeidene skulle utføres som regningsarbeider med konsulenten som oppdragsgivers representant.

Det ble hver måned laget økonomirapporter. Oktober 2008 rapporterte konsulenten en overskridelse på kr. 1,35 millioner, men mente at det likevel kunne være mulig å overholde kostnadsrammen.

Januar 2009 ble det vurdert en kostnad for prosjektet på kr. 32,7 millioner. Det ble derfor satt i verk kostnadsbesparende tiltak slik at kostnadsrammen for prosjektet kunne settes til kr. 30,2 millioner. April 2009 kom konsulenten med en ny økonomirapport om at kostnadsrammen for prosjektet ble antatt å bli kr. 37,8 millioner som mai 2009 ble justert til kr. 38 millioner. Det ble ikke laget økonomirapporter for perioden mars – august 2009.

April 2009 ble det mottatt en e-post fra entreprenøren om at det ble antatt å gjenstå kr. 4 millioner å fakturere. Denne ble oversendt oppdragsgiver uten noen vurdering.

August 2009 kom det en ny vurdering av den totale kostanden på prosjektet som var på kr. 44,6 millioner. Det var 8 millioner mer enn stipulert mai 2009.

Dette kravet nektet oppdragsgiver å akseptere. Han mente at konsulenten hadde gjort seg skyldig i mangelfull oppfølging og kontroll av entreprenøren arbeid og produksjon, og ved dette hadde påført sin oppdragsgiver et økonomisk tap.

2. Lagmannsrettens vurdering

Lagmannsretten tar som utgangspunkt at det hviler et stort «kontrollansvar» på den som utfører profesjonell rådgivning. Det innebærer en streng aktsomhetsnorm som ikke utelukker at det kan gjøres feil, men at avvik fra en «forsvarlig yrkesutøvelse» vil kunne medføre økonomisk ansvar.

Konsulenten – som oppdragsgivers innleide fagperson – ble gjort ansvarlig for ukritisk å oversende entreprenørens kalkyle på gjenstående å fakturere mai 2009. Konsulenten fikk april 2009 opplyst fra entreprenøren at det gjenstod kr. 4 millioner å fakturere, mens det august 2009 viste seg å være 12 millioner som gjenstod å fakturere. Det skulle konsulenten ved en aktsom gjennomgang ha avdekket.

Konsulenten ble også ansett ikke å ha overholdt sitt oppdrag og overholdt kontrollansvaret ved ikke å ha innhentet økonomirapporter de siste 4-5 månedene slik han hadde gjort tidligere i prosjektet.

Det var oppdragsgiver som styrte økonomien i prosjektet. Lagmannsretten kom derfor til at oppdragsgiver var påført et påregnelig tap ved at konsulenten unnlot å foreta en selvstendig vurdering av økonomien i de tall som ble presentert av entreprenøren mai 2009 og at oppdragsgiver ikke ble holdt oppdatert om kostnadsutviklingen i prosjektet fra mai 2009 til august 2009.

Lagmannsretten fant det sannsynliggjort at oppdragsgiver kunne ha spart inn kr. 700.000 i kostnadsbesparende tiltak dersom konsulenten hadde gjennomført sitt oppdrag korrekt. Retten fant ikke grunn til å redusere beløpet ut fra en «berikelsesbetraktning» fordi eiendommen ble antatt å ha tilnærmet samme verdi med eller uten kostnadsbesparende tiltak.

Konsulenten ble også dømt til å betale konsulenten oppdragsgivers saksomkostninger på ca. kr. 1,2 mill.

Oslo. 15. juli 2013
Codex Advokat Oslo AS
 
Helge A. Tryti
Advokat/partner
Direkte tlf: 90738936
Helge.a.tryti@codex.no
                 
Bent Sande Kverme
Advokat/MBA
Dir. tlf.: 90728982
bent.s.kverme@codex.no
 
Stine W. Heggset
Advokatfullmektig
Dir. tlf.: 9588364
stine.weie.heggset@codex.no